MSI中国大陆区客户论坛

MSI GAMING => GAMING 显卡 => 主题发帖人为: 313879102 于 十一月 07, 2019, 02:01:29 下午

标题: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: 313879102十一月 07, 2019, 02:01:29 下午
求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
标题: Re: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: chinhuichena十一月 07, 2019, 07:03:21 下午
VGA 估计没有新BIOS 。
请告知显卡条码,版主找找看。
标题: Re: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: 313879102十一月 09, 2019, 02:08:34 上午
;D
版主私信你了!
标题: Re: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: chinhuichena十一月 11, 2019, 10:52:08 上午
抱歉,没有看你的私信呢。
标题: Re: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: 313879102十一月 11, 2019, 03:50:06 下午
我又发了一个版主看看是否收到。
标题: Re: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: chinhuichena十一月 11, 2019, 04:39:34 下午
有看到了,一次出现了三个私信。

但这张显卡的VBIOS 只有一个版本,并无更新版本。
标题: Re: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: 313879102十一月 12, 2019, 09:36:38 上午
哪能给我发下你现在有的那个vbios吗。版主
标题: Re: 求一个GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 最新的bios
作者: chinhuichena十一月 12, 2019, 04:16:04 下午
己发送至邮箱