MSI中国大陆区客户论坛

微星板卡经验共享精华区 => 显卡/声卡经验共享区 (微星独立显卡、集成显卡、集成声卡的配置和使用经验) => 主题发帖人为: gogochen 于 八月 18, 2014, 02:24:40 下午

标题: 40--2013-12显卡天梯图 <2013-12-9>
作者: gogochen八月 18, 2014, 02:24:40 下午
2013-12显卡天梯图

dongfang-M 发表于 2013-12-9

(http://images.msi.com/forumsc/MB/Gogo/VGA/40/01.jpg)